Kopiera länk

Om oss

Om oss

Thenanders Rör AB bildades 1945 av Edvin Thenander, som enskild firma. 1973 övertog Bengt och Bertil Thenander företaget och ombildade då företaget till Aktiebolag. 1982 övertog Bengt Thenander hela företaget. Verksamheten koncentrerades nu på att prioritera nyinstallationer i villor och andra fastigheter. 1982 inleddes samarbete med Thermia gällande värmepumpar. Thenanders Rör AB är i dag auktoriserad Thermia återförsäljare med verksamhet i hela Dalarna. Vi har mycket välutbildade och tekniskt utbildade montörer för såväl installation, service som underhåll. Företaget har 20 st. anställda.

Grundare.jpg

Vår affärsidé och vision

Företagets affärsidé är ”att, med hög kvalitet, installera och serva VVS – anläggningar enligt varje kunds specifika behov”. Vår vision är att vi skall ha nöjda kunder som återkommer i långsiktiga samarbeten. Genom goda kundrelationer, hög kompetens och kvalitet skall det vara kundens önskemål att vi medverkar från idé till färdigt projekt.

Kvalitet och miljö

Thenanders Rör är medlemmar i Comfort AB, och uppfyller därmed deras högt ställda krav på kvalitet och miljö, samt arbetsmiljö. Vårt företag har unika kunskaper om vår lokala marknad, men står tillsammans med övriga medlemsföretag på en gemensam grund när det gäller kvalitet, miljö och utbildning.

Allt finns dokumenterat i policy, rutiner och instruktioner. Denna manual ger en översiktlig beskrivning av hur företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö- ledningssystem är uppbyggt och hur företaget praktiskt arbetar för att uppfylla de krav som ställs.

Vår kvalitetspolicy är:

Vår målsättning är att vi ska utföra våra åtaganden så att de överensstämmer med våra kunders krav, önskemål och förväntningar. Våra kunder ska med förtroende kunna anlita oss utan att tvivla på vår kompetens. Vi ska genom vårt agerande skapa långvariga kontakter där våra kunder kan vara säkra på att vårt företag och våra tjänster ständigt utvecklas och förbättras. Våra strävanden gäller alla anställda, våra leverantörer och våra underentreprenörer. Till vår hjälp att uppfylla ovanstående åtaganden har vi en engagerad ledning som tillsammans med våra ledningssystem styr vår organisation och hjälper oss att fortsätta som ett konkurrenskraftigt företag inom rörinstallationsbranschen.

Vår miljöpolicy är:

Thenanders Rör AB har som miljöpolicy att långsiktigt arbeta med sådan materiel och installationsteknik, som skonsamt påverkar den inre och yttre miljön. Vi skall bidra till att bevara naturen genom ett medvetet val av material och installations metoder. Vi skall bidra till ett hushållande av resurser samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

Detta innebär att vi ska sträva efter att:

  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos våra anställda
  • Tillgodose våra kunders krav på miljöriktiga installationer samt följa tillämpbara miljölagar
  • Påverka och ställa krav på leverantörer och samarbetspartners att verka för miljöförbättrande åtgärder
  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra natur resurser

Thenanders Rör AB,s miljöpolicy är till för att främja vår kvalitetsutveckling och stärka vår image som miljömedvetet företag.

Vår arbetsmiljöpolicy är:

Hos samtliga anställda på Thenanders Rör AB är arbetsmiljöfrågor en integrerad del av företagets produktion, där huvudansvaret dock ligger på företagsledningen. Vi arbetar för att vår arbetsmiljö, såväl den fysiska, psykologiska som den sociala, ska vara så bra som möjligt. För att säkra detta har vi långsiktiga avtal med en kompetent företagshälsovård som hjälper oss med regelbundna hälsokontroller, sjukvård och arbetshygien och som återför sina resultat till ledningen på företaget, så att vi kan förebygga alla former av ohälsa hos vår personal. Personalen på Thenanders Rör AB bereds tillfällen att på ett naturligt sätt påverka sin arbetsmiljö och utbildas kontinuerligt i arbetsmiljöfrågor. Det är företagsledningens önskan att alla anställda på företaget ska hjälpa ledningen i dess arbetsmiljöarbete, genom att engagera sig i sin och sina arbetskamraters miljö. Därigenom ska vi vara och förbli ett företag där trivseln och teamkänsla är någonting vi kan vara stolta över.